Kuḻantai tatteṭupput toṭarpāṉa caṭṭa niyāyaviyal oru varalāṟṟup pakuppāyvu [The jurisprudence of child adoptation: a historical review]

குழந்தை தத்தெடுப்புத் தொடர்பான சட்ட நியாயவியல் ஒரு வரலாற்றுப் பகுப்பாய்வு

  • A.L. Fathima Zameetha Department of Islamic Studies, South Eastern University of Sri Lanka, Sri Lanka
  • M.I.M. Jazeel Department of Islamic Studies, South Eastern University of Sri Lanka, Sri Lanka

Abstract

Child adoption has been a longstanding practice in several legal traditions throughout human history. The national progression of child adoption has influenced the corresponding legislative modifications. Examining the Legal Framework of Child Adoption within the Context of Jurisprudence This article provides a historical analysis of the progression toward different legal frameworks. The qualitative examination of pertinent literature is predicated on investigating its content. Both individual countries and international organizations are actively engaged in developing legal frameworks that infringe upon children's rights and compromise their best interests. The adoption laws rooted in the penal code within the common law system have limited efficacy in mitigating instances of child abuse. In addition, international declarations, treaties, legal actions, and established norms protect the rights and interests of adopted children. Utilizing these tools is particularly noteworthy within the context of the intercountry adoption procedure. The legal laws pertaining to adoption have undergone significant development in various aspects, including the criteria for adopter eligibility, the requirement of adopter permission, the determination of adoptive family rights, and the establishment of support obligations.


[மானிடசமூகத்தில் தொன்றுதொட்டு வழக்கிலுள்ள குழந்தை தத்தெடுத்தல் தொடர்பான சில சட்ட மரபுகள் அக்கால முதல் நடைமுறையில் இருந்துள்ளது. குழந்தை தத்தெடுப்பில் ஏற்பட்ட கால தேச பரிணாம வளர்ச்சி அது தொடர்பான சட்ட பரினாமங்களில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்த்pயுள்ளது. குழந்தை தத்தெடுத்தலை சட்ட நியாயவியல் வாதங்களுக்கு உட்படுத்தி; பல்வேறுபட்ட சட்ட ஏற்பாடுகளாக பரிணமிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னெடுப்புகளை வரலாற்று ரீதியாக இவ்வாய்வு பரிசீலிக்குட்படுத்துகின்றது. பண்பு ரீதியான இவ்வாய்வு சம்மந்தப்பட்ட இலக்கியங்கள் மீதான மீளாய்வு அவற்றின் உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு என்பனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. குழந்தை மற்றும் சிறுவர் உரிமைகளை மீறி, அவர்களின் நலன்களை பாழ்படுத்தும் சூழல்கள், நிலைமைகள் கருத்தில்கொண்டதான சட்ட ஏற்பாடுகளை தோற்றுவிக்கும் முனைவில் தனிப்பட்ட நாடுகளும் சர்வதேச அமைப்புகளும் கரிசனைகொண்டு ஈடுபட்டுள்ளன. தத்nடுத்தல் தொடர்பான சட்டவிதிகள் பொதுச்சட்ட முறைமை, தண்டனைச் சட்டக்கோவையில் உள்ளீர்க்கபட்டமை சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களை வெகுவாக குறைத்துவிடவல்லது. இதுதவிர, சர்வதேச பிரகடனங்கள், ஒப்பந்தங்கள் விதிக்கும் சட்டப்பெறுமானங்கள், நடைமுறைகள் தத்துக் குழந்தைகளிள் உரிமைகளை, நலன்களை உறுதிசெய்வதை உத்தரவாதப்படுத்தவல்லன. குறிப்பாக நாடுகளுக்கிடையிலான தத்தெடுத்தல் செயல்பாட்டில் அவற்றின் பயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சட்ட ஏற்பாடுகள் தத்தெடுப்பவரின் தகுதிவிதிகள், தத்துகொடுப்போரின் சம்மதம், தத்துக் குழச்தைக்கான சொத்துரிமை, பாராமரிப்பு போன்ற தளங்களில் பரிணமித்துள்ளது.]

Keywords: Child adoption, Rights of Adopted Children, Jurisprudence, International Declarations, குழந்தை தத்தெடுத்தல், தத்துக் குழந்தைகளின் உரிமைகள், சட்ட நியாயவியல், சர்வதேச பிரகடனம்

Downloads

Download data is not yet available.

References

United Nation. (2009). Child Adoption: Trend and Policies. United Nation Publication. Retrievedfromhttps://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/child - adoption.pdf

Rosenthal, J, A. (1993). Outcomes of adoption of children with special needs. The future of Children Journal, https://doi.org/10.2307/1602403

Muslim Women’s Shura Council. (2011). Adoption and the Care of Orphan Children: Islam and The Best Interests of The Child. American Society for Muslim Advancement. Available at https://bettercarenetwork.org/

Walker, J. (2008). The Use of Attachment Theory in Adoption and Fostering. Adoption & Fostering, 32(1), 49-57. Doi: 10.1177/030857590803200107

Olanike, A, O., Pauline, E, O., Bernarel, E, O. (2015). Polices of Produce of Child Adoption in Nigeria: A Review Paper. Mediterranean Journal of Social Science, 6(1), 75-81.

Zameetha, A. L. F., & Jazeel, M. I. M. (2022). Islamic Alternatives for Child Adoption: A Litereature Review (குழந்தை தத்தெடுப்பு தொடர்பான இஸ்லாமிய மாற்றீடுகள்: ஒர் இலக்கிய மீளாய்வு). KALAM International Research Journal Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka. 15(2), 75-85.

Jeanne, A.H., Smith, S.L., & Scott D.R. (2004) A Comparative Study of Child Welfare Adoptions with Other Types of Adopted Children and Birth Children. Adoption Quarterly, 7(3). 1-30.doi: 10.1300/J145v07n03_01.

Efrat, A., Lebleng, D., Liao, S., Pandya, S, S. (2015). Babies across Boarders: The political Economy of International Child Adoption. International students Quarterly, 59(3), 615-628, https://doi.org/10.1111/isqu.12206

Bethmann, D., & Kvasnicka, M. (2012). Theory of Child Adoption. Ruhr Economic Paper, 342. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2084186

Zameetha, A. L. F., & Jazeel., M. I. M. (2023). Muslimkaḷiṭaiyilāṉa kuḻantai tatteṭuppu Ampāṟai māvaṭṭa nērvu nilai paṟṟiya āyvu [A study on the incidence of child adoption among Muslims in Ampara district] Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 7(3), 58-69. doi: https://doi.org/10.33306/mjssh/243

Ben-Nun, L. (2016.) Adopted Children. Israel: B.N. Publication House. https://www.researchgate.net/publication/296485621_ADOPTED_CHIL DREN

Horwitz, S, M., Hurlburt, M, S., Fiebert, J, D, G., Palinkes, L, A., Reutz, J, R., Zharg, J., Fisher, E., Landsverk, J. (2013). Exploration and Adoption of Evidence- Based Practice by US Child Welfare Agencies. Children and Youth Services Review, 36, 147-152, https://doi.org.10.1016/J.childyouth.2013.10 004

Zhang, W. Child Adoption in Contemporary Rural China. (2006). Journal of Family Issues, 27(3), https://doi.org/10.177/0192513x0583096

Mignot, J.F. (2019) Child Adoption in Western Europe, 1900–2015. Studies in Economic History. Springer, 333-366. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99480-2_14

Wang, Z., Wei, L., Peng, S., Deng, L., Niv, B. (2018). Child Trafficking Networks at Illegal Adoption in China. Nature Sustainability, 1(5), 254–260. DOI:10.1038/s41893-018-0065-5

Paththirana,S. (2021, March, 15). Ilangkaiyil iyangkiya ‘kulanthaikal pannai’. BBC News. https://www.bbc.com/tamil/india-41352951.amp

Skidmore, M., Anderson, G., & Eiswerth. M. (2014). The Child Adoption Market Place. International Review of Law and Economics, 28(3), 220-225. doi:10.1016/j.irle.2008.06.001. 28(3)

Selvakkunapalan, S. (2020). Child Adoption Ordinance. (Video File). YouTube. https://youtu.be/XjRNCxevVGc?si=rUQlH6fjqhvqilhs

Eke, C.B., Obu, H.A.,Chinawa, J.M., Adimora, G.N.,& Obi, J.E. (2014). Perception of Child Adoption among Parents/ Care Givers of Children Attending Pediatric Outpatients’ Clinics in Enugu, South East, Nigeria. Nigerian journal of clinical practice, 17(2), 188-195. doi: 10.4103/1119-3077.127549

Bernal, R., Luojia, H., Chiaki,. Moriguchi., Nagypel, E. (2007). Child Adoption in the United States: Historical Trends and the Determinants of Adopted Demand and Supply 1951- 2000. National Science Foundation, doi: 10.1.1.700.

Ishizawa, H.,Kubo, K. (2013). Factors Affecting Adoption Decision: Child and Parents Characteristics. Journal of the Family issue,35(5). https://dor.org/10.1111/01 92513x13514408

Barroso, R., Ducharne, M.B., Coelho, V., & Costa, I.S. (2017). Psychological Adjustment in Intercountry and Domestric Adopted Adolescents: A Systematic Review. Child and Adolescent Social Work Journal, 34(5). Doi: 10.1007/s10560- 016-0485x.

Hamilton, L., Cheng, S., Powell, B. (2007). Adoptive parents, adaptive parents: Evaluating the importance of biological ties for parental investment. American Sociological Review, 7(2), 95-116. https://doi.org/10.1177%2F000312240707200105

Fioole, J.C.C.M. (2015). Give Me Your Child: Adoption Practices in a Small Moroccan Town. The Journal of North African Studies, 20(2), 247- 264. doi: 10.1080/13629387.2014.917587

Higgins, M., Warren, S. (2008). Engaging the Commodified Face : The Use of Marketing in the Child Adoption Process. Business Ethics, The Environment and Responsibility, 11(2), 179-190, https://doi.org/10.1111/1467-8608.00274

Johnson, D.E. (2002). Adoption and the Effect on Children’s Development. Early Development, 68(1), 39-54, https://doi.org/10.1016/S0378-3782(02)00017-8

Lawnet. (2016). Adoption of Children (Amendment). Ministry of Justice. Retrived from https://www.lawnet.gov.lk/adoption-of-children-amendment-3/

Naja, W. F., Nafrin, M.B. &. Nibras, K. M. (2018). Islam Pengalukku Valangiyulla Porulathara Urimaigal Thodarbana Nadaimuraigalum, Avatrai Petrukkolvathil Pengal Ethirnokkum Savalgalum [Practice of the Economic Rights Granted to Women by Islam and the Challenges Faced by Women in obtaining them: A study based on Hill Village 01 of Sammanthurai Area]. Proceedings of 5th International Symposium of Faculty of Islamic Studies and Arabic Language on Sustainable Development through Arabic and Islamic Studies, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3430

Sivachandran, N. (2018). An Analysis of the Legal Parenthood Through Adoption in Sri Lanka. Law Man Lanka. Retrieved from An Analysis of the LegalParenthood Through Adoption in SriLanka.Articles | LawManLanka

Marsoof, S. (2016). Adoption of Children in Islam and the Muslim Law of Sri Lanka. Retrived from https://www.academia.edu/34554763/Adoption_of_Children_in_Islam_and_the_Muslim_Law_of_Sri_Lanka_by_Justice_Saleem_Marsoof_Presidents_Counsel_judge_of_the_Supreme_Court_of_Sri_Lanka?source=share

Onayemi, Olayinka M. and Aderinto, Adeyinka A. (2019) Child Adoption Investigation in Nigeria: Challenges and Options. The Nigerian Journal of Sociology and Anthropology, 15 (2), 87-100. https://eprints.lmu.edu.ng/id/eprint/2756

jpdfud;. (2011).gps;isfis kfNtw;G nra;jy; njhlu;ghd ,yq;ifapd; rl;l epiyik. Retrieved from http://www.thinakaran.lk

Chinyere, T, N. Socio Religious Impication of Child Adoption in lgboland South Eastern Nigeria. (2013). Academic Journal of Interdisciplinary Students, 2(11). doi:10.5901/ajis.2013.v2n11p168.

Oladokun, A., Arulojun, O., Oladokun R.,Morhanson, I, O., Bamghoya, E, A.,Adewole I, F., Ojengbede, O, A. (2009). Acceptability of Child Adoption as Management Option for Infertility in Nigeria: Evidence from focus group discussion. African journal of reproduction health, 13(1), 79-91.

Laws of Sri Lanka. (2019). Adoption of Children Ordinance. Blackhall publishing. Retrived from https://www.srilankalaw.lk/revised-statutes/volume-i/9-adoption- of-children-ordinance.html

Fonseca, C. (2003). The Politics of Adoption: Child Rights in the Brazilian Setting. Australian Journal of Social Issues, 21(2), 189-211. https://doi.org/10.1111/1467-9930
Statistics
38 Views | 0 Downloads
How to Cite
A.L. Fathima Zameetha, & M.I.M. Jazeel. (2024). Kuḻantai tatteṭupput toṭarpāṉa caṭṭa niyāyaviyal oru varalāṟṟup pakuppāyvu [The jurisprudence of child adoptation: a historical review]. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 8(2), 115-131. https://doi.org/10.33306/mjssh/280